ภาพสไลด์กิจกรรม


โครงการอบรมบุคลากรระดับจังหวัดและอำเภอในการไกล่เกลี่ยข้อพิพาททางแพ่งและทางอาญา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รุ่นที่ 1

3 ธันวาคม 2562

     พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๓๔ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับที่ ๗) พ.ศ. ๒๕๕๐ มาตรา ๖๑/๒ กำหนดให้อำเภอมีคณะบุคคลผู้ทำหน้าที่ไกล่เกลี่ยและประนอมข้อพิพาทของประชาชน โดยให้นายอำเภอโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการจังหวัดจัดทำบัญชีรายชื่อบุคคลที่จะทำหน้าที่ไกล่เกลี่ยและประนอมข้อพิพาททางแพ่งและทางอาญา โดยคัดเลือกจากบุคคลที่มีความรู้หรือประสบการณ์เหมาะสมกับการทำหน้าที่ไกล่เกลี่ยข้อพิพาททางแพ่งและทางอาญา ส่วนหลักเกณฑ์และวิธีการจัดทำบัญชี การดำเนินการไกล่เกลี่ยข้อพิพาททางแพ่งและการจัดทำสัญญาประนีประนอม ยอมความ ตลอดจนค่าตอบแทนของบุคคลผู้ทำหน้าที่ไกล่เกลี่ยและประนอมข้อพิพาทให้เป็นไปตามที่กำหนดในกฎกระทรวงว่าด้วยการไกล่เกลี่ยและประนอมข้อพิพาททางแพ่งและทางอาญา พ.ศ. ๒๕๕๓

     เพื่อให้ปลัดอำเภอทำหน้าที่ไกล่เกลี่ยและประนอมข้อพิพาทระดับต้นมีความรู้ความเข้าใจอย่างถ่องแท้ในสาระสำคัญ รวมถึงหลักการ ขั้นตอนและวิธีการไกล่เกลี่ยและประนอมข้อพิพาททางแพ่งและทางอาญาระดับต้น ตลอดจนเทคนิคการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทต่างๆ เพื่อให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้องตามเจตนารมณ์ของกฎหมาย กรมการปกครอง (ส่วนอำนวยความเป็นธรรม) จึงจัดทำโครงการอบรมบุคลากรระดับจังหวัดและอำเภอในการไกล่เกลี่ยข้อพิพาททางแพ่งและทางอาญา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ เพื่อเพิ่มศักยภาพปลัดอำเภอผู้ทำหน้าที่ไกล่เกลี่ยและประนอมข้อพิพาททางแพ่งและทางอาญาระดับต้นขึ้น