ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับพื้นที่ พ.ศ. ๒๕๖๑

นายพิสิทธิ์ ศรีวรานันท์ นิติกรชำนาญการพิเศษ สำนักการสอบสวนและนิติการ กรมการปกครอง

เข้าชม 2603 ครั้ง

12 มีนาคม 2561


9 เมษายน 2561

ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับพื้นที่ พ.ศ. ๒๕๖๑ ประกาศในราชกิจจานุุเบกษาเล่ม ๑๓๕ ตอนพิเศษ ๕๔ ง หน้า ๑ วันที่ ๙ มีนาคม ๒๕๖๑ พลเอก ประยุทธ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นผู้ลงนามในระเบียบ มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๑๐ มีนาคม ๒๕๖๑ เป็นต้นไป