กลุ่มงานบริหารงานมวลชน(กง.บม.)

กลุ่มงานบริหารงานมวลชน(กง.บม.)
มีหน้าที่รับผิดชอบด้านการบริหารทั่วไป งานบริหารบุคคลและสวัสดิการ การการเงินและพัสดุ และการบริหารงานมวลชนที่อยู่ในความรับผิดชอบ งานอื่นที่ได้รับมอบหมาย

ฝ่ายอำนวยการมวลชน (ฝ.อช.)
มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับงานบริหารทั่วไป
งานธุรการ งานสารบรรณ งานบริหารบุคคลและสวัสดิการ งานการเงินและพัสดุ การดูแลรักษายานพาหนะ อาคารสถานที่และพัสดุครุภัณฑ์ที่อยู่ในความรับผิดชอบ งานประชาสัมพันธ์ งานช่วยอำนวยการและเลขานุการ และงานอื่นที่ได้รับมอบหมาย

ฝ่ายบริหารงานมวลชน (ฝ.บม.)
มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการบริหารงานมวลชนทุกรูปแบบที่อยู่ในความรับผิดชอบ รวมทั้งการควบคุม ดูแล ให้คำปรึกษาแนะนำเกี่ยวกับการบริหารงานหมู่บ้าน อพป. ตามโครงการ อพป. แห่งชาติ กำกับ ดูแล สนับสนุนการบริหารงาน ชรบ. ผรส. และกลุ่มพลังมวลชนอื่น ๆ รวมถึงอาสาสมัครต่าง ๆ ของจังหวัด อำเภอ ประเมินผลแนวทางการบริหารงานมวลชนอย่างมีประสิทธิภาพ และงานอื่นที่ได้รับมอบหมาย