กลุ่มงานยุทธศาสตร์มวลชน(กง.ยช.)

กลุ่มงานยุทธศาสตร์มวลชน (กง.ยช.)
มีหน้าที่รับผิดชอบด้านการพัฒนาและคิดค้นงานมวลชน  ที่อยู่ในความรับผิดชอบ และการจัดทำแผนปฏิบัติราชการ และงานด้านงบประมาณ งานอื่นใดที่ไม่มีกลุ่มงาน/ฝ่าย ในสังกัดรับผิดชอบ งานอื่นที่ได้รับมอบหมาย

ฝ่ายยุทธศาสตร์และพัฒนาระบบงาน (ฝ.ยพ.)
มีหน้าที่รับผิดชอบในการบริหารและการพัฒนางานมวลชน เพื่อให้มวลชนมีส่วนร่วมในการรักษาความมั่นคงภายในประเทศ และเอื้ออำนวยต่อการปฏิบัติงานตามโครงการของรัฐบาล การจัดทำยุทธศาสตร์ตามนโยบายรัฐบาล กระทรวงมหาดไทย และกรมการปกครอง งานยุทธศาสตร์ความมั่นคงในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้รวมทั้งงานอื่นใดที่ไม่มีกลุ่มงาน/ฝ่าย ในสังกัดรับผิดชอบงานอื่นที่ได้รับมอบหมาย

ฝ่ายแผนงานและงบประมาณ (ฝ.ผง.)
มีหน้าที่รับผิดชอบการจัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปี  การจัดทำคำรับรองการปฏิบัติราชการระดับกรม และระดับสำนัก/กอง การถ่ายทอดยุทธศาสตร์ของกรมการปกครองไปสู่การปฏิบัติ การติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานของโครงการ การจัดทำคำของบประมาณรายจ่ายประจำปีประจำปีงบประมาณ การจัดทำแผนและผลการใช้จ่ายงบประมาณ  และงานที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย รวมทั้งงานอื่นใดที่ไม่มีกลุ่มงาน/ฝ่าย ในสังกัดรับผิดชอบงานอื่นที่ได้รับมอบหมาย