กลุ่มงานสันติวิธีและสมานฉันท์(กง.สฉ.)

กลุ่มงานสันติวิธีและสมานฉันท์ (กง.สฉ.)
มีหน้าที่รับผิดชอบด้านการแก้ไขปัญหาความขัดแย้ง   ในสังคมโดยสันติวิธี และเสริมสร้างความสามัคคีและความสมานฉันท์ของคนในชาติ  งานอื่นที่ได้รับมอบหมาย

ฝ่ายประสานงานแก้ไขปัญหาความขัดแย้ง (ฝ.ปข.)
มีหน้าที่รับผิดชอบในการพิจารณาปรับปรุงประสิทธิภาพการดำเนินงานแก้ไขปัญหาความขัดแย้งของประชาชนโดยสันติวิธีให้เป็นรูปธรรมที่ชัดเจน และสอดคล้องกับกรอบยุทธศาสตร์ ดำเนินการเกี่ยวกับการชุมนุมประท้วงระยะเฉพาะหน้าและระยะยาว ตามข้อเสนอของสภาความมั่นคงแห่งชาติ ดำเนินการตามนโยบายของรัฐบาล แก้ไขปัญหาความขัดแย้งให้ยุติโดยเร็ว เพื่อรักษาผลประโยชน์และตอบสนองข้อเรียกร้องของประชาชน  ผู้เดือดร้อนจริง ควบคู่กับการรักษากรอบกติกาของสังคม รวมทั้งจัดทำข้อมูลข่าวสาร
และงานอื่นที่ได้รับมอบหมาย

ฝ่ายสร้างความปรองดองและสมานฉันท์ (ฝ.ปส.)
มีหน้าที่รับผิดชอบในการเสริมสร้างความสามัคคีของคนในชาติ การสร้างจิตสำนึกความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์
การสร้างเครือข่ายภาคราชการ ภาคเอกชน และภาคประชาชน ในการบูรณาการในการปฏิบัติงานเพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งของสังคมให้สามารถอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข การประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง พิจารณากำหนดมาตรการ/แนวทางในการปฏิบัติงาน
ที่เกี่ยวข้อง และงานอื่นที่ได้รับมอบหมาย