กลุ่มงานพัฒนาประสิทธิภาพมวลชน(กง.พป.)

กลุ่มงานพัฒนาประสิทธิภาพมวลชน   (กง.พป.)
มีหน้าที่รับผิดชอบการบริหารงานการฝึกอบรม และพัฒนาบุคลากร ผู้นำมวลชน และกลุ่มพลังมวลชน ที่อยู่ในความรับผิดชอบของกรมการปกครอง และงานอื่นที่ได้รับมอบหมาย

ฝ่ายฝึกอบรมมวลชน (ฝ.อม.)
มีหน้าที่รับผิดชอบการฝึกอบรมบุคคลากรให้กับหน่วยงานภายในกรมการปกครอง และสนับสนุนหน่วยงานอื่น ๆ เพื่อส่งเสริมให้บุคลากรมีความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงาน หรือมีกิจกรรมด้านสันทนาการ การฝึกอบรมผู้นำมวลชนและกลุ่มพลังมวลชน ที่อยู่ในความรับผิดชอบของกรมการปกครอง งานการติดตามและประเมินผลของผู้ผ่านการฝึกอบรมและงานอื่นที่ได้รับมอบหมาย

ฝ่ายบริหารงานศูนย์ฝึกสมานมิตร (ฝ.บศ.)
มีหน้าที่รับผิดชอบงานเกี่ยวกับงานบริหารทั่วไป งานธุรการ งานสารบรรณ งานการเงินและพัสดุ การดูแลรักษายานพาหนะ อาคารสถานที่และพัสดุครุภัณฑ์ที่อยู่ภายในศูนย์ฝึกอบรมมวลชน (ศูนย์ฝึกสมานมิตร)  การพัฒนาปรับปรุงศูนย์ฝึกอบรมให้เป็นสถาบันการฝึกอบรมมาตรฐานเพื่อรองรับการฝึกอบรมให้กับหน่วยงานที่ขอใช้ฝึกอบรมฯ งานประชาสัมพันธ์ งานรักษาความปลอดภัยภายในศูนย์ฝึกอบรมฯ และงานอื่นที่ได้รับมอบหมาย