โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการตามกฏหมายว่าด้วยสมาคม มูลนิธิ และการเรี่ยไร ประจำปี 2559

25 สิงหาคม 2559 - 26 สิงหาคม 2559

เข้าชม 287 ครั้ง

8 สิงหาคม 2559

โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการตามกฏหมายว่าด้วยสมาคม มูลนิธิ และการเรี่ยไร ประจำปี 2559 มีวัตถุประสงค์ดังนี้

1.เพื่อให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานสมาคม มูลนิธิ การควบคุมการเรี่ยไร มีความรู้ ความเข้าใจและสามารถปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้องตามกฏหมายและนโยบายรัฐ

2.เพื่อเป็นการซักซ้อม ทบทวน และทำความเข้าใจในระเบียบกฏหมายเกี่ยวกับสมาคม มูลนิธิ และการเรี่ยไร

3.เพื่อเสริมสร้างมาตรฐานในการกำกับ ตรวจสอบ การดำเนินกิจการ ป้องกันการฟอกเงินและการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายให้แก่พนักงานเจ้าหน้าที่ตามระบบสากล