มท 0307.5/ว2744 ประกาศกระทรวงการคลัง ประกาศกำหนดให้เป็นองค์การหรือสถานสาธารณกุศล

สมาคม มูลนิธิ ส่วนการรักษาความสงบเรียบร้อย 2 สำนักการสอบสวนและนิติการ กรมการปกครอง

1 กุมภาพันธ์ 2564

เข้าชม 413 ครั้ง

ปกติ