โครงการพัฒนาศักยภาพนายตรวจตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมการขายทอดตลาด และค้าของเก่า ประจำปีงบประมาณ 2559

8 สิงหาคม 2559

โครงการพัฒนาศักยภาพนายตรวจตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมการขายทอดตลาดและค้าของเก่า ประจำปีงบประมาณ 2559 จัดขึ้นเมื่อวันที่ 21-22 เมษายน 2559 ณ ห้องแกรนด์ ฮาวเวิร์ด ชั้น 5 โรงแรมแกรนด์ ฮาวเวิร์ด