ภาพสไลด์กิจกรรม


อธิบดีกรมการปกครอง Kick-Off โครงการ “รักษ์น้ำ ฟื้นป่า” 130 ปี แห่งการสถาปนา กระทรวงมหาดไทย ณ อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่

25 พฤษภาคม 2565

อธิบดีกรมการปกครอง Kick-Off โครงการ “รักษ์น้ำ ฟื้นป่า” 130 ปี แห่งการสถาปนา กระทรวงมหาดไทย ณ อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่

วันศุกร์ที่ 20 พฤษภาคม 2565 เวลา 09.00 น. นายธนาคม จงจิระ อธิบดีกรมการปกครอง ได้เป็นประธานในพิธีเปิด (Kick-Off) โครงการ “รักษ์น้ำ ฟื้นป่า”130 ปี แห่งการสถาปนากระทรวงมหาดไทย ณ ศูนย์การเรียนรู้ชุมชนต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล” ตำบลปางหินฝน อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่ (CLM ตำบลปางหินฝน) โดยมีนายบุญลือ ธรรมธรานุรักษ์ ผู้อำนวยการสำนักบริหารการปกครองท้องที่ ตลอดจนปลัดจังหวัด นายอำเภอ หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้นำท้องถิ่น และประชาชนชาวแม่แจ่ม เข้าร่วมกิจกรรม

จากนั้น อธิบดีกรมการปกครอง ได้เปิดคันกั้นน้ำและร่วมปลูกป่า พร้อมทั้งเยี่ยมชมนิทรรศการแม่แจ่มโมเดล จำนวน 6 ฐาน คือ 1. กสิกรรมธรรมชาติ 2. คนรักษ์แม่โพสพ 3. คนมีน้ำยา 4. คนรักสุขภาพ 5. คนรักษ์แม่ธรณี และ 6. คนเอาถ่าน และร่วมทำฝายชะลอน้ำ จำนวน 3 ฝาย คือ 1. ฝายคอกหมู 2. ฝายหินก่อ และ 3. ฝายภูมิปัญญา

เนื่องในโอกาสการสถาปนากระทรวงมหาดไทยครบ 130 ปี ในวันที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2565 กระทรวงมหาดไทยได้มอบหมายกำหนดให้หน่วยงานในสังกัดจัดกิจกรรมลักษณะพิเศษ (Extra Job) เน้นการดําเนินกิจกรรมที่เป็นสาธารณประโยชน์ และสามารถตอบสนองต่อความต้องการของประชาชนอย่างมีประสิทธิผลและประสิทธิภาพ สอดคล้องกับบริบทของการเปลี่ยนแปลงทั้งในระดับประเทศและระดับโลก

โดยกรมการปกครองได้เล็งเห็นถึงความสำคัญในการพื้นฟูและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จึงจัดทำโครงการรักษ์น้ำ ฟื้นป่า ฉลอง 130 ปีฯ ซึ่งมีกิจกรรมตามโครงการ ได้แก่ การจัดทำฝายชะลอน้ำชั่วคราว และการปลูกต้นไม้หรือปลูกป่า ในพื้นที่ 130 อำเภอ ทั่วประเทศ ในห้วงเวลา 1 เมษายน - 31 ธันวาคม 2565

สำหรับฝายชะลอน้ำชั่วคราว สามารถชะลอการไหลและลดความรุนแรงของกระแสน้ำทําให้น้ำซึมลงสู่ดินได้มากขึ้น และเพิ่มความชุ่มชื้นให้แก่ทรัพยากรดินและน้ำ ทั้งยังช่วยลดปัญหาการชะล้างพังทลายของดิน ยืดอายุของแหล่งน้ำตอนล่างให้ตื้นเขินช้าลง ตลอดจนสามารถกักเก็บน้ำไว้สำหรับการอุปโภคบริโภค

ในขณะที่การปลูกต้นไม้หรือปลูกป่านั้น จะช่วยฟื้นฟูและรักษาพื้นที่สีเขียวและทรัพยากรป่าไม้ให้เกิดความยั่งยืน เพิ่มแหล่งที่อยู่อาศัยของสัตว์ และลดปัญหาสิ่งแวดล้อม เช่น ภาวะโลกร้อน