แผนปฏิบัติราชการ

แผนการปฏิบัติงานสำนักบริหารการปกครองท้องที่ ประจำปี 2560

แผนการปฏิบัติงานสำนักบริหารการปกครองท้องที่ ประจำปี 2560

รายละเอียด