กลุ่มงานระเบียบการ

มีหน้าที่ความรับผิดชอบการควบคุม กำกับดูแลการให้คำปรึกษาหารือเกี่ยวกับการบริหารงานกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน แพทย์ประจำตำบล สารวัตรกำนัน และผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน การพิจารณาเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ และการหารือเกี่ยวกับการเลือกผู้ใหญ่บ้าน ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเลือกผุ้ใหญ่บ้าน พ.ศ.2551 การคัดเลือกกำนัน ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการคัดเลือกกำนัน พ.ศ.2551 การปรับปรุงแก้ไขเพิ่มเติมกฏหมาย และระเบียบตามพระราชบัญญัติลักษณะปกครองท้องที่ พระพุทธศักราช 2457 ในความรับผิดชอบของส่วน รวมทั้งปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

โดยแบ่งโครงสร้างภายใน ดังนี้

1. ฝ่ายระเบียบการ 1 

มีหน้าที่รับผิดชอบ การให้คำปรึกษาหารือ การพิจารณาเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์ การอุทธรณ์ ที่เกี่ยวข้องกับกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน แพทย์ประจำตำบลสารวัตรกำนัน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน การเลือกผู้ใหญ่บ้าน การคัดเลือกกำนัน การประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของผู้ใหญ่บ้าน การดำเนินการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง และการปรับปรุงแก้ไขเพิ่มเติมระเบียบ กฎหมาย ในความรับผิดชอบ ประกอบด้วย จังหวัด กาญจนบุรี จันทบุรี ฉะเชิงเทรา ชลบุรี ชัยนาท ตราด นครนายก นครปฐม นนทบุรี ปทุมธานี ประจวบคีรีขันธ์ ปราจีนบุรี พระนครศรีอยุธยา เพชรบุรี ระยอง ราชบุรี ลพบุรี สมุทรปราการ สมุทรสงคราม สมุทรสาคร สระบุรี สระแก้ว สิงห์บุรี สุพรรณบุรี อ่างทอง อุทัยธานี กระบี่ ชุมพร ตรัง นครศรีธรรมราช นราธิวาส ปัตตานี พังงา พัทลุง ภูเก็ต ยะลา ระนอง สงขลา สตูล และ สุราษฎร์ธานี 

2. ฝ่ายระเบียบการ 2

มีหน้าที่รับผิดชอบ การให้คำปรึกษาหารือ การพิจารณาเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์ การอุทธรณ์ ที่เกี่ยวข้องกับกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน แพทย์ประจำตำบลสารวัตรกำนัน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน การเลือกผู้ใหญ่บ้าน การคัดเลือกกำนัน การประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของผู้ใหญ่บ้าน การดำเนินการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง และการปรับปรุงแก้ไขเพิ่มเติมระเบียบ กฎหมาย ในความรับผิดชอบ ประกอบด้วย จังหวัด กำแพงเพชร เชียงราย เชียงใหม่ ตาก นครสวรรค์ น่าน พิจิตร พิษณุโลก เพชรบูรณ์ แพร่ พะเยา แม่ฮ่องสอน ลำปาง ลำพูน สุโขทัย กาฬสินธุ์ ขอนแก่น ชัยภูมิ นครพนม นครราชสีมา บุรีรัมย์ บึงกาฬ มหาสารคาม มุกดาหาร ยโสธร ร้อยเอ็ด เลย ศรีสะเกษ สกลนคร สุรินทร์ หนองคาย หนองบัวลำภู อุดรธานี อุตรดิตถ์ อุบลราชธานี และ อำนาจเจริญ