หนังสือสั่งการ/หารือเกี่ยวกับแนวเขตการปกครอง

มท 0310.1/ว31428 สำรวจข้อมูลการพิพาทแนวเขตการปกครอง

ฝ่ายแนวเขตการปกครอง(ฝ.นป.) ส่วนระบบการปกครองท้องที่(สรท.) 02-629-8306 ถึง 14 ต่อ 308, 309 โทรสาร 02-629-8304(สายตรง), 02-629-8306 ถึง 14 ต่อ 308 สำนักบริการการปกครองท้องที่(สน.ปท.) กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย

20 พฤศจิกายน 2562

ด่วนมาก

- รายงานการประชุมคณะอนุกรรมการกาหนดแนวทางและพิกัดเพื่อแบ่งเขตการปกครองของจังหวัดทางทะเล ครั้งที่ 1/2561

ฝ่ายแนวเขตการปกครอง(ฝ.นป.) ส่วนระบบการปกครองท้องที่(สรท.) 02-629-8306 ถึง 14 ต่อ 308, 309 โทรสาร 02-629-8304(สายตรง), 02-629-8306 ถึง 14 ต่อ 308 สำนักบริหารการปกครองท้องที่(สน.ปท.) กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย

17 ตุลาคม 2561

ปกติ

มท 0310.1/ว20828 การสำรวจข้อมูลประกาศจังหวัด... เรื่อง ตั้งและกำหนดเขตหมู่บ้าน

ฝ่ายแนวเขตการปกครอง(ฝ.นป.) ส่วนระบบการปกครองท้องที่(สรท.) 02-629-8306 ถึง 14 ต่อ 308, 309 โทรสาร 02-629-8304(สายตรง), 02-629-8306 ถึง 14 ต่อ 308 สำนักบริหารการปกครองท้องที่(สน.ปท.) กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย

19 ตุลาคม 2560

ปกติ

0310.1/ว3472 แนวทางปฏิบัติในการจัดทำและแก้ไขประกาศ มท. เรื่อง การกำหนดเขตฯ

ฝ่ายแนวเขตการปกครอง(ฝ.นป.) ส่วนระบบการปกครองท้องที่(สรท.) 02-629-8306 ถึง 14 ต่อ 308, 309 โทรสาร 02-629-8304(สายตรง), 02-629-8306 ถึง 14 ต่อ 308 สำนักบริหารการปกครองท้องที่(สน.ปท.) กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไท

6 ตุลาคม 2560

ปกติ

มท 0310.1/00226 ขอหารือเขตการปกครองของตำบลที่มีแนวเขตติดต่อระหว่างอำเภอกรณีลำน้ำแม่ลาว

ฝ่ายแนวเขตการปกครอง(ฝ.นป.) ส่วนระบบการปกครองท้องที่(สรท.) 02-629-8306 ถึง 14 ต่อ 308, 309 โทรสาร 02-629-8304(สายตรง), 02-629-8306 ถึง 14 ต่อ 308 สำนักบริหารการปกครองท้องที่(สน.ปท.) กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย

9 มกราคม 2560

ปกติ

มท 0310.1/ว14074 ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติในการจัดทำและแก้ไขประกาศ มท. การกำหนดเขตฯ

ฝ่ายแนวเขตการปกครอง(ฝ.นป.) ส่วนระบบการปกครองท้องที่(สรท.) 02-629-8306 ถึง 14 ต่อ 308, 309 โทรสาร 02-629-8304(สายตรง), 02-629-8306 ถึง 14 ต่อ 308 สำนักบริหารการปกครองท้องที่(สน.ปท.) กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย

28 กรกฎาคม 2558

ปกติ

มท 0310.1/ว30750 ติดตามความคืบหน้าการตรวจสอบและบันทึกค่าพิกัดหมู่บ้าน (รอบ 2)

ฝ่ายแนวเขตการปกครอง(ฝ.นป.) ส่วนระบบการปกครองท้องที่(สรท.) 02-629-8306 ถึง 14 ต่อ 308, 309 โทรสาร 02-629-8304(สายตรง), 02-629-8306 ถึง 14 ต่อ 308 สำนักบริหารการปกครองท้องที่(สน.ปท.) กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย

29 ธันวาคม 2553

ปกติ