ภาพสไลด์กิจกรรม


ชุดปฏิบัติการพิเศษ ปค.

2 พฤษภาคม 2559

วันนี้ (4 มีนาคม 2559) เวลา 02.30 น. ชุดเฉพาะกิจดำเนินงานตามคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติที่ 22/2558 ภายใต้การอำนวยการของศาสตจารย์พิเศษวิศิษฏ์ วิศิษฏ์สรอรรถ อธิบดีกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน กระทรวงยุติธรรม ในฐานะฝ่ายเลขานุการดำเนินงานตามคำสั่ง หน.คสช. ที่ 22/2558 ได้ประสานขอกำลังเจ้าพนักงานฝ่ายปกครองจากกรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย โดย ร.ต.ท.อาทิตย์ บุญญะโสภัต อธิบดีกรมการปกครอง และนายนิสิต จันทร์สมวงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี ได้สั่งการให้นายศักดิ์ชัย แตงฮ่อ ผอ.สำนักการสอบสวนและนิติการ, นายรณรงค์ ทิพย์ศิริ ผอ.ส่วนกำกับและตรวจสอบ (สน.สก.) นายมานะ สิมมา ผอ.ส่วนการสอบสวนคดีอาญา (สน.สก.) และนายยุทธพล องอาจอิทธิชัย นายอำเภอเมืองนนทบุรี นำกำลังเจ้าพนักงานฝ่ายปกครอง ชุดปฏิบัติการพิเศษ กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย พร้อมด้วยสมาชิก อส. กองร้อยปฏิบัติการพิเศษ บก.อส. ร่วมกับพนักงานฝ่ายปกครอง จ.นนทบุรี กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน กรมควบคุมโรค ป.ป.ท. และทหารจากกองทัพภาคที่ 1 เข้าตรวจสอบสถานบริการหรือสถานประกอบการที่ดำเนินกิจการคล้ายสถานบริการในพื้นที่ อ.เมืองฯ จ.นนทบุรี ตามข้อสั่งการของพลเอกไพบูลย์ คุ้มฉายา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม ในฐานะผู้รับผิดชอบดำเนินนโยบายตามคำสั่ง หน.คสช. ที่ 22/2558 ที่กำชับให้มีการตรวจตราและจับกุมผู้ประกอบการที่ฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตามคำสั่ง หน.คสช. ที่ 22/2558 โดยมีการจำหน่ายสุราเกินกว่าเวลาที่กฎหมายกำหนด และจำหน่ายสุราหรือปล่อยปละละเลยให้บุคคลอายุต่ำกว่า 20 ปี เข้าไปใช้บริการ

ซึ่งได้มีประชาชนร้องเรียนผ่านมายังกระทรวงยุติธรรมว่าสถานบันเทิงและร้านจำหน่ายสุราติด ถ.นครอินทร์ มีการจำหน่ายสุราให้กับเยาวชน และเปิดให้บริการจนถึงเช้า ส่งเสียงดังก่อความเดือดร้อนรำคาญแก่ประชาชนที่อาศัยอยู่ในบริเวณใกล้เคียง ไม่สามารถใช้ชีวิตได้อย่างปกติสุข ชุดเฉพาะกิจฯ จึงได้เข้าทำการตรวจสอบการประกอบกิจการในย่านดังกล่าว

จากการตรวจสอบพบสถานบันเทิงหรือร้านจำหน่ายสุรายังคงเปิดให้บริการ จำนวน 2 แห่ง ได้แก่ ร้านบิ้วบาร์ และร้านหกสิบเก้า มีลักษณะเข้าข่ายเป็นสถานบริการ 
ตามพระราชบัญญัติสถานบริการ พ.ศ.2509 แต่จากการตรวจสอบไม่พบว่ามีใบอนุญาตตั้งสถานบริการแต่อย่างใด และยังพบว่ามีการกระทำความผิดฝ่าฝืนกฎหมายหลายประการ อาทิ จำหน่ายสุราเกินเวลาที่กฎหมายกำหนด (24.00 น.) ให้บริการบารากู่โดยผิดกฎหมาย เป็นต้น ทั้งนี้ ร้านบิ้วบาร์มีการปล่อยปละละเลยให้บุคคลอายุต่ำกว่า 20 ปี เข้ามาใช้บริการ จำนวน 2 คน และพบยาเสพติดอีกจำนวนหนึ่ง ส่วนร้านหกสิบเก้ามีการให้ที่พักพิงแก่คนต่างด้าวเข้าเมืองโดยผิดกฎหมาย และยังพบอุปกรณ์เสพยาเสพติดอีกจำนวนหนึ่ง

จึงได้ทำการจับกุมเจ้าของสถานประกอบการทั้งสองนำส่งพนักงานสอบสวนสภ.เมืองนนทบุรี และจะแจ้งให้ผู้ว่าราชการจังหวัดสั่งปิดสถานประกอบการดังกล่าว ตามประกาศคณะปฏิวัติ ฉบับที่ 50 และคำสั่งหน.คสช. ที่ 22/2558 ต่อไป

อนึ่ง ในการเข้าตรวจสอบสถานประกอบครั้งนี้ยังพบนักเที่ยวไม่พกบัตรประจำตัวประชาชนอีกจำนวนหนึ่ง ซึ่งได้ส่งพนักงานสอบสวน สภ.เมืองนนทบุรี ดำเนินคดี ข้อหา "ไม่อาจแสดงบัตรเมื่อเจ้าพนักงานตรวจบัตรขอตรวจ" ตามมาตรา 17 แห่งพระราชบัญญัติบัตรประจำตัวประชาชน พ.ศ.2526 แล้ว