ข่าวสารทางราชการ

ข่าวฮอต
ข่าวฮอต

 

แนวทางการตรวจบังคับใช้กฎหมายตามอำนาจหน้าที่ของพนักงานฝ่ายปกครอง หนังสือที่ มท 0307.7/ว1973

กรมการปกครอง ขอแจ้งแนวทางการตรวจบังคับใช้กฎหมายตามอำนาจหน้าที่ของพนักงานฝ่ายปกครอง ...

7 กุมภาพันธ์ 2561

ข่าวฮอต
ข่าวฮอต

 

การฝึกอบรมตามโครงการฝึกอบรมภาคปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์และการรักษาความสงบเรียบร้อยในอำนาจหน้าที่ของฝ่ายปกครอง (Learning by Doing) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

แจ้งความประสงค์ เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมภาคปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์และการรักษาความสงบเรียบร้อยในอำนาจหน้าที่ของฝ่ายปกครอง (Learning by Doing) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 เพื่อให้กรมการปกคร ...

31 ตุลาคม 2560