แนวทางการตรวจบังคับใช้กฎหมายตามอำนาจหน้าที่ของพนักงานฝ่ายปกครอง หนังสือที่ มท 0307.7/ว1973

เข้าชม 662 ครั้ง

7 กุมภาพันธ์ 2561


9 กุมภาพันธ์ 2561

กรมการปกครอง ขอแจ้งแนวทางการตรวจบังคับใช้กฎหมายตามอำนาจหน้าที่ของพนักงานฝ่ายปกครอง ตามหนังสือ กรมการปกครอง ที่ มท 0307.7/ว1973