มท 0307.7/ว2222 ลว 6 ก.พ.61 กำชับให้กวดขัน ร.ร.4

เข้าชม 248 ครั้ง

24 สิงหาคม 2561

กำชับให้กวดขันบังคับใช้กฎหมาย กรณีผู้ประกอบธุรกิจโรงแรมไม่รายงานทะเบียนผู้พัก (แบบร.ร.4)