งป.174 สน.อส. ส่งเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ไปพลางก่อน เพื่อเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรสมาชิก อส. ประจำไตรมาส 2 (เดือนมกราคม - มีนาคม 2563) เพิ่มเติม ไปตั้งจ่ายที่ทําการปกครองจังหวัดรวม 11 แห่ง

24 มกราคม 2563

เข้าชม 173 ครั้ง

ปกติ