หนังสือสั่งการ

งป 3115 งป 3115 สน.ปท.ส่งเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายงบประมาณประจำปี พ.ศ. 2564 สำหรับดำเนินโครงการขับเคลื่อนขยายผลศูนย์การเรียนรู้โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ไปตั้งจ่ายที่ทำการปกครองจังหวัด 24 แห่ง

9 สิงหาคม 2564

ด่วนที่สุด

มท 0311.1/ว 6967 สน.อส. ส่งเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ค่าน้ำมันเชื้อเพลิงสำหรับรถดับเพลิง รถบรรทุกน้ำ และรถกู้ภัยอเนกประสงค์ ปี 2563 งวดที่ 2 ไปตั้งจ่ายที่ทำการปกครองจังหวัดรวม 4 แห่ง

16 มีนาคม 2563

ปกติ

มท 0311.1/ว 6967 สน.อส. ส่งเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เพื่อสนับสนุนเป็นค่าสาธารณูปโภค และค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่นสำหรับการดำเนินงานชุดคุ้มครองตำบล (ชคต.) 164 แห่ง ในพื้นที่ จชต. ไตรมาสที่ 3 (เดือนเมษายน - มิถุนายน 2563) ไปตั้งจ่ายที่ทําการปกครองจังหวัดรวม 4 แห่ง

16 มีนาคม 2563

ปกติ

งป.1394 สน.อส. ส่งเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2563 เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการซ่อมบำรุงรถยนต์หุ้มเกราะป้องกันกระสุน ประจำกองร้อยอาสารักษาดินแดน ไปตั้งจ่ายที่ทําการปกครองจังหวัด รวม 4 แห่ง

10 มีนาคม 2563

ปกติ

งป.1395 สน.อส. ส่งเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เพื่อเป็นค่าเบี้ยเลี้ยงสนามและเสบียงสนามสมาชิก อส. ประจำไตรมาสที่ 3 (เดือนเมษายน - มิถุนายน 2563) ไปตั้งจ่ายที่ทําการปกครองจังหวัดรวม 76 แห่ง

9 มีนาคม 2563

ปกติ