งป.186 สน.อส. ส่งเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ไปพลางก่อน เพื่อสนับสนุนเป็นค่าสาธารณูปโภคสำหรับการดำเนินงานชุดคุ้มครองตำบล (ชคต.) ในพื้นที่ จชต. งวดที่ 2 ไปตั้งจ่ายที่ทําการปกครองจังหวัดรวม 4 แห่ง

3 กุมภาพันธ์ 2563

เข้าชม 143 ครั้ง

ปกติ