งป.1375 สน.อส. ส่งเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เพื่อเป็นค่าตอบแทนพิเศษรายเดือนสมาชิก อส. ที่ปฏิบัติงานในเขตพื้นที่พิเศษ (จชต.) ประจําไตรมาสที่ 2 (เดือนกุมภาพันธ์ - มีนาคม 2563) เพิ่มเติม และไตรมาสที่ 3 (เดือนเมษายน - มิถุนายน 2563) ไปตั้งจ่ายที่ทําการปกครองจังหวัดรวม 4 แห่ง

6 มีนาคม 2563

เข้าชม 184 ครั้ง

ปกติ