งป.1376 สน.อส. ส่งเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เพื่อเป็นค่ารักษาพยาบาลสมาชิก อส. ไตรมาสที่ 3 (เดือนเมษายน - มิถุนายน 2563) ไปตั้งจ่ายที่ทําการปกครองจังหวัดรวม 75 แห่ง และศูนย์ฝึกสมานมิตร จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

6 มีนาคม 2563

เข้าชม 161 ครั้ง

ปกติ