งป.1377 สน.อส. ส่งเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เพื่อเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรสมาชิก อส. ประจำไตรมาสที่ 3 (เดือนเมษายน - มิถุนายน 2563) ไปตั้งจ่ายที่ทําการปกครองจังหวัดรวม 76 แห่ง แลัะศูนย์ฝึกสมานมิตร จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

6 มีนาคม 2563

เข้าชม 121 ครั้ง

ปกติ