งป.1378 สน.อส. ส่งเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เพื่อเป็นค่าสาธารณูปโภคไตรมาสที่ 2-3 (เดือนมกราคม - พฤษภาคม 2563) ไปตั้งจ่าย ณ ที่ทําการปกครองจังหวัดรวม 74 แห่ง

6 มีนาคม 2563

เข้าชม 149 ครั้ง

ปกติ