งป.1394 สน.อส. ส่งเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2563 เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการซ่อมบำรุงรถยนต์หุ้มเกราะป้องกันกระสุน ประจำกองร้อยอาสารักษาดินแดน ไปตั้งจ่ายที่ทําการปกครองจังหวัด รวม 4 แห่ง

10 มีนาคม 2563

เข้าชม 215 ครั้ง

ปกติ