งป.1527 - 1534 สน.อส. ส่งเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 เพื่อเป็นค่าก่อสร้างกองร้อยอาสารักษาดินแดนตามแบบมาตรฐานขนาดกลาง

13 มีนาคม 2563

เข้าชม 127 ครั้ง

ปกติ