งป.1535 - 1542 สน.อส. ส่งเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 เพื่อเป็นค่าก่อสร้างกองร้อยอาสารักษาดินแดนตามแบบมาตรฐานขนาดใหญ่

13 มีนาคม 2563

เข้าชม 148 ครั้ง

ปกติ