มท 0311.1/ว 6967 สน.อส. ส่งเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ค่าน้ำมันเชื้อเพลิงสำหรับรถดับเพลิง รถบรรทุกน้ำ และรถกู้ภัยอเนกประสงค์ ปี 2563 งวดที่ 2 ไปตั้งจ่ายที่ทำการปกครองจังหวัดรวม 4 แห่ง

16 มีนาคม 2563

เข้าชม 222 ครั้ง

ปกติ