มท 0311.1/ว 6967 สน.อส. ส่งเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เพื่อสนับสนุนเป็นค่าสาธารณูปโภค และค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่นสำหรับการดำเนินงานชุดคุ้มครองตำบล (ชคต.) 164 แห่ง ในพื้นที่ จชต. ไตรมาสที่ 3 (เดือนเมษายน - มิถุนายน 2563) ไปตั้งจ่ายที่ทําการปกครองจังหวัดรวม 4 แห่ง

16 มีนาคม 2563

เข้าชม 211 ครั้ง

ปกติ