งป 3115 งป 3115 สน.ปท.ส่งเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายงบประมาณประจำปี พ.ศ. 2564 สำหรับดำเนินโครงการขับเคลื่อนขยายผลศูนย์การเรียนรู้โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ไปตั้งจ่ายที่ทำการปกครองจังหวัด 24 แห่ง

9 สิงหาคม 2564

เข้าชม 79 ครั้ง

ด่วนที่สุด