งป.727-736 สน.ปท. โอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2561 เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากในพื้นที่ตาม “โครงการไทยนิยม ยั่งยืน” ไปตั้งจ่ายที่ทำการปกครองจังหวัด 76 แห่ง

26 มีนาคม 2561

เข้าชม 154 ครั้ง

ด่วนที่สุด