งป.749 สน.ปท. โอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2561 รายการค่าตอบแทนพิเศษรายเดือนกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ฯลฯ ที่ปฏิบัติงานในเขตพื้นที่พิเศษ (จังหวัดชายแดนใต้) สำหรับไตรมาสที่ 3-4 ไปตั้งจ่ายที่ทำการปกครองจังหวัด 4 แห่ง

26 มีนาคม 2561

เข้าชม 192 ครั้ง

ด่วนที่สุด