งป.763 สน.ปท. โอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2561 สำหรับเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการเพิ่มประสิทธิภาพผลผลิตภาคเกษตร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (จังหวัด/ตำบล) ไปตั้งจ่ายที่ทำการปกครองจังหวัด 32 แห่ง

29 มีนาคม 2561

เข้าชม 193 ครั้ง

ด่วนที่สุด