งป.308 มท0305.2/ว20051 ลว 6 ตุลาคม 2561 อนุมัติเงินประจำงวดงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 เพื่อเป็นค่าเช่าบ้าน ไตรมาสที่ 1 (ตุลาคม - ธันวาคม 2560)

10 ตุลาคม 2560

เข้าชม 387 ครั้ง

ด่วนที่สุด