งป.630 มท 0305.2/ว179 อนุมัติเงินประจำงวดงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 เพื่อเป็นค่าเช่าบ้าน ไตรมาสที่ 2 (มกราคม - มีนาคม 2561)

5 มกราคม 2561

เข้าชม 198 ครั้ง

ด่วนที่สุด