งป.752 งป.752 วช.(กง.งป.)โอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 เพื่อเป็นค่าเช่าบ้าน ไตรมาสที่ 3 (เม.ย.-มิ.ย.61) ไปตั้งจ่าย ทปค.จ.รวม 75 จังหวัด

28 มีนาคม 2561

เข้าชม 198 ครั้ง

ด่วนที่สุด