งป.309 มท0305.2/ว20052 จัดสรรเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายสำหรับสำนักงานบริหารราชการตำบลในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ประจำเดือน (ตุลาคม 2560 - มีนาคม 2561)

9 ตุลาคม 2560

เข้าชม 182 ครั้ง

ปกติ