งป.741 งป.741 โอนจัดสรรงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายสำหรับงานบริหารราชการตำบลในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ประจำเดือน (เม.ย. - ก.ย.61) ไปตั้งจ่าย ทปค.จ.รวม 4 แห่ง

23 มีนาคม 2561

เข้าชม 147 ครั้ง

ด่วนที่สุด