งป 764 สน.มน. โอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 เป็นค่าจ้างเหมาบริการลูกจ้างผู้ปฏิบัติงานออกหรือต่ออายุหนังสือผ่านแดน สำหรับเดือน เม.ย. - ก.ย.2561 ไปตั้งจ่ายที่ทำการปกครองจังหวัด 15 แห่ง

29 มีนาคม 2561

เข้าชม 193 ครั้ง

ปกติ