งป 765 สน.มน. โอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 เป็นค่าจ้างเหมาบริการลูกจ้างผู้ปฏิบัติงานพื้นที่พักพิงชั่วคราวผู้หนีภัยการสู้รบ สำหรับเดือน เม.ย. - ก.ย.2561 ไปตั้งจ่ายที่ทำการปกครองจังหวัด 3 แห่ง

29 มีนาคม 2561

เข้าชม 167 ครั้ง

ปกติ