งป.616 งป.616 - วช. โอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจําปี พ.ศ. 2561 เพื่อใช้ในการสนับสนุนการบูรณาการและแก้ไขปัญหาในพื้นที่ เขตตรวจราชการที่ 16,18 ไปตั้งจ่ายที่ทําการปกครองจังหวัด รวม 4 แห่ง

22 ธันวาคม 2560

เข้าชม 177 ครั้ง

ปกติ