งป.628 งป.628 - วช. โอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจําปี พ.ศ. 2561 เพื่อใช้ในการสนับสนุนการบูรณาการและแก้ไขปัญหาในพื้นที่ เขตตรวจราชการที่ 4,8 ไปตั้งจ่ายที่ทําการปกครองจังหวัด รวม 4 แห่ง

3 มกราคม 2561

เข้าชม 157 ครั้ง

ปกติ