งป.669 งป.669 - วช. โอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจําปี พ.ศ. 2561 เพื่อใช้ในการสนับสนุนการบูรณาการและแก้ไขปัญหาในพื้นที่ เขตตรวจราชการที่ 15,16,17,18 ไปตั้งจ่ายที่ทําการปกครองจังหวัด รวม 4 แห่ง

25 มกราคม 2561

เข้าชม 184 ครั้ง

ปกติ