งป.674 งป.674 - วช. โอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจําปี พ.ศ. 2561 เพื่อใช้ในการสนับสนุนการบูรณาการและแก้ไขปัญหาในพื้นที่ เขตตรวจราชการที่ 6,7 ไปตั้งจ่ายที่ทําการปกครองจังหวัด รวม 3 แห่ง

31 มกราคม 2561

เข้าชม 154 ครั้ง

ปกติ