งป.675 งป.675 - วช. โอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจําปี พ.ศ. 2561 เพื่อใช้ในการสนับสนุนการบูรณาการและแก้ไขปัญหาในพื้นที่ เขตตรวจราชการที่ 11,13,14 ไปตั้งจ่ายที่ทําการปกครองจังหวัด รวม 3 แห่ง

3 มกราคม 2561

เข้าชม 193 ครั้ง

ปกติ