งป.692 งป.692 - วช. โอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจําปี พ.ศ. 2561 เพื่อใช้ในการสนับสนุนการบูรณาการและแก้ไขปัญหาในพื้นที่ เขตตรวจราชการที่ 15,16,18 ไปตั้งจ่ายที่ทําการปกครองจังหวัด รวม 4 แห่ง

14 กุมภาพันธ์ 2561

เข้าชม 178 ครั้ง

ปกติ