งป.710 งป.710 - วช. โอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจําปี พ.ศ. 2561 เพื่อใช้ในการสนับสนุนการบูรณาการและแก้ไขปัญหาในพื้นที่ เขตตรวจราชการที่ 7 ไปตั้งจ่ายที่ทําการปกครองจังหวัด รวม 2 แห่ง

12 มีนาคม 2561

เข้าชม 173 ครั้ง

ปกติ