งป.708 งป.708 - วช.โอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2561 เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการขยายผลการจัดตั้งจุดเคาน์เตอร์บริการอําเภอ..ยิ้ม (จัดตั้งใหม่) ไปตั้งจ่าย ทปค.จ. รวม 2 แห่ง

12 มีนาคม 2561

เข้าชม 196 ครั้ง

ปกติ