งป.712 งป.712 - วช. โอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจําปี พ.ศ. 2561 เพื่อใช้ในการสนับสนุนการบูรณาการและแก้ไขปัญหาในพื้นที่ เขตตรวจราชการที่ 2 ไปตั้งจ่ายที่ทําการปกครองจังหวัด รวม 2 แห่ง

13 มีนาคม 2561

เข้าชม 128 ครั้ง

ปกติ