งป.721 งป.721 - วช. โอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจําปี พ.ศ. 2561 เพื่อใช้ในการสนับสนุนการบูรณาการและแก้ไขปัญหาในพื้นที่ เขตตรวจราชการที่ 11 ไปตั้งจ่ายที่ทําการปกครองจังหวัดมุกดาหาร

16 มีนาคม 2561

เข้าชม 167 ครั้ง

ปกติ